โครงการ Vision Marlin

วามมุ่งหมายของโครงการ
โครงการวิชั่น มาร์ลิน (Vision Marlin) จัดตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ในสังกัดของสถาบันว่ายน้ำวิชั่น สวิมมิ่ง อคาเดมี่ (Vision Swimming Academy) ให้ได้รับการฝึกอบรมพิเศษจากผู้ฝึกสอน และ ผู้ชำนาญที่เกี่ยวข้องกับกีฬาว่ายน้ำ โดยมีเป้าหมายหลัก ของโครงการคือ การพัฒนาทีมนักกีฬาของสถาบันฯ เพื่อมุ่งสู่ระดับชาติ และนานาชาติ และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และสถาบันฯ

ความสำคัญของโครงการ
เป็นโครงการที่ทำการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำของสถาบันวิชั่นฯ ที่มีความสามารถและมีความประพฤติดี เพื่อทำการสนับสนุน และส่งเสริม นักกีฬาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการว่ายน้ำ ของนักกีฬาในโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
โครงการ คือติดทีมชาติและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ และสถาบัน

ขอบเขตของโครงการ
โดยโครงการจะทำการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Step Test) ที่สถาบันฯ ตั้งไว้ โดยในปี พ.ศ. 2556
ได้มีนักกีฬาที่ฝ่านเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด 7 คน ได้แก่ ปาล์ม, เจมี่, ปังปอน, หมอนอิง, เมย์, ณัฐนินี, เมย์ ชลธิดา, เนย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-5085338, 084-3219911